Posted in कविता - Kavita - કવિતા

“હૈયા ની હાટડી મા હેત વેચવા બેઠો છુ.


“હૈયા ની હાટડી મા હેત વેચવા બેઠો છુ.

વગર દામે લઈ જાઓ હુ વહાલ વહેચવા બેઠો છુ”

“ના રાજ જોઈએ,

ના તાજ જોઈએ,

માણસ ને માણસ સાથે શોભે,

એવો મિજાજ જોઈએ….”

”બંધ આંખે હુ ચાલતો નથી,

સંબંધો વિશે હુ કઈ જાણાતો નથી,

હસી ને લોકો ને મળવુ એ મારો શોખ છે,

મળ્યા પછી કોઈ મને ભુલી જાય

તે વાત મા હુ માનતો નથી.

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

Couldn’t resist this one…enjoy


Couldn’t resist this one…enjoy

A farmer is on the hill top  with his herd….

A helicopter suddenly lands and a handsome youth comes out.

He approaches the farmer with a swagger and tells him, “if I can tell you accurately the number of cows u have wil u allow me to take one of your calves?”

FARMER thinks and says okay.

The young man presses an app on his smartphone and gets the satellite image on dharwad.indicate where he is, he then sends his co – ordinates to ISRO- which then photographs the area for him. he then calls ISRO to identify all living things in the radius of the hill top and gets an answer 35. He deducts 2 and tells farmer…

you have 33 cows.

Farmer says ok you can have one of my calves.

 

As the young man is trying to load the animal on to his helicopter, the FARMER says; “if I tell u r name will u return my calf?”

 

The young guy says ok.

 

The farmer says : U r RAHUL GANDHI.

 

The young man is shocked😳, he says, “how did you know ?”

 

Farmer says, ” its Easy, u came here when no one invited you, u used millions of tax payers money to give me information which I have known for years”

 

By the way these are sheep not cows and could u please return my dog…😂😂😂

Posted in બાળ ગીતો

નાનપણમાં કેટ-કેટલીય વાર સાંભળેલી દસવાતો:😉😉


નાનપણમાં કેટ-કેટલીય વાર સાંભળેલી દસવાતો:😉😉

  1. જો..જો..! કીડી મરી ગઈ..!!

(સાલું, વાગ્યું હોય આપણને, અને મરી જાય કીડી ..? કમાલ છે..)

 

  1. મોટો થઈશ ને.. એટલે લાવી આપીશ..!

(જાણે કેમ કે, પ્રોપર્ટીમાંથી કોઈ ભાગમાગી લીધો હોય..)

  1. આવું ના બોલાય, પાપ લાગે..!

(આવું આવું જ કહીને કાયમ ડરાવે રાખ્યા હતા.)

  1. સુઈ જા, નહીં તો બાવો આવશે..!

(હા.. જાણે બધા બાવા નવરા જ બેઠા હોય ને ..!)

  1. આ ગંદુ છે. ચલ, આપણે બીજું રમકડું લઇ લેશું..!

(જેવું ખબર પડે, કે આ મોંઘું છે, કે તરત તે ગંદુ બની જાય…!)

  1. રડવાનું બંધ કર, તો ચોકલેટ મળશે..!

(ને પછી કાયમ, ચોકલેટ ખાવાની તો કાયમ ‘ના’ જ પાડતા…!)

  1. જલ્દી ખાઈ લે નહીં તો પેલી બેબી ખાઈ જશે…!

(પેટ ભલેને ફાટી જતું હોય, તો પણ પેલી બેબીના ડરને લીધે, ત્યારે ને ત્યારે ખાવું પડતું..!)

  1. બા..બા જવું છે ને,.? તો જીદ નહીં કર..!

(બા..બા જવાની આશામાં ને આશામાં છોકરું થાકીને સુઈ જાય, પણ તેમનો તો મુડ જ ના બનતો …!)

  1. તું તો ડાહ્યો દીકરો છે ને મારો..?

(હા… તો શું એમ કહીને બધા કામ કરાવીલેવાના…? )

અને સહુથી જક્કાસ તો આ…!

  1. એ…ઈ…! કાગો લઇ ગ્યો, જો….!

(મા-કસમ, એક મચ્છર પણ આસપાસ ઉડતો ના હોય, એ વખતે..!!)

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

In a Store a man asked for 1/2 kg of butter.


In a Store a man asked for 1/2 kg of butter.

The salesperson, a young boy, said that only 1kg packs were available in the Store, but the man insisted on buying only 1/2 kg.

So the boy went inside to the manager’s room and said “An idiot outside wants to buy only 1/2 kg of butter”.

To his surprise, the customer was standing right behind him.

So the boy added immediately, “And this gentleman wants to buy the other half”.

 

After the customer left, the manager said “You have saved your position by being clever enough at the right time.

Where do you come from?”

 

To this the boy said, “I come from Brazil. The place consists of only prostitutes and football players!”

 

The manager replied coldly, “My wife is also from Brazil”.

 

To this the boy asked excitedly, “Oh yeah? Which team does she play for?”

 

Moral:-

Presence of mind helps, Never Panic,

There’s always a solution!

Posted in कविता - Kavita - કવિતા

यार से ऐसी यारी रख


 

यार से ऐसी यारी रख

दुःख में भागीदारी रख,

 

चाहे लोग कहे कुछ भी

तू तो जिम्मेदारी रख,

 

वक्त पड़े काम आने का

पहले अपनी बारी रख,

 

मुसीबते तो आएगी

पूरी अब तैयारी रख,

 

कामयाबी मिले ना मिले

जंग हौंसलों की जारी रख,

 

बोझ लगेंगे सब हल्के

मन को मत भारी रख,

 

मन जीता तो जग जीता

कायम अपनी खुद्दारी रख.