Posted in બાળ ગીતો

ચાંદો સુરજ રમતા તા


ચાંદો સુરજ રમતા તા
રમતા રમતા કોડી જ્ડી
કોડી ના મે ચિભડા લિધા
ચિભડે મને બેી દેીધા
બિ મે વાડૅ નાખ્યા
વાડૅ મને વેલો આપિયો
વેલો મે ગાય ને આપિઓ
ગાયે મને દુધ આપિયુ
દુધ મે મહાદેવ ને આપિયુ
મહાદેવ મને લાડવો આપિયો
એ લાડવો હુ ખાઈ ગયો……

Posted in બાળ ગીતો

પા ! પા ! પગલી


પા ! પા ! પગલી
ફૂલની ઢગલી
ઢગલીમાં ઢેલડ
જીવે મારી બેનડ !

 

પા ! પા ! પગલી
બાગમાં બગલી
બગલી બોલાવે
ડોક ડોલાવે
નીર ઝુલાવે
તીર તળાવે

 

પા ! પા ! પગલી
નાજુક ડગલી
ડગલી ભરતાં
દડવડ દડતાં
બેની મારી પડતાં !

 

પા ! પા ! પડિયાં
થોડુંક રડીયાં
આંસુડાં દડીયાં
ભાઇ સાથે લડીયાં
ભાઇ ભરે બકી
જાણે ચકો-ચકી.

 

પા ! પા ! પાલર
ઝૂલે છે ઝાલર
ઝાલર જડીયો
બેનીબાનો ચણિયો
જાણે નાનો દરિયો !

 

પા ! પા ! પૂજન
આંબે કૂજન
કૂ કૂ કરતી
જંગલ ભરતી
કોયલ ફરતી.

 

પા ! પા ! પાણી
નદી છલકાણી
પાણીમાં પડિયાં
તગ ! તગ ! તરિયાં
નીર નીતરિયાં
ઊંડાં ઊતરિયાં
નાવણ કરિયાં
બેડલાં ભરિયાં.

 

પા ! પા ! પૂનમ
તારા ટમટમ
ચાંદો ચમચમ
રાત્રી રમઝમ
સાગર ઘમમમ !

 

પા ! પા ! પોળી
ધીમાં ઝબોળી
બોળીને ખાજો !
ગલુ ભાગ દેજો !

 

પા ! પા ! પલકે
વીજળી વ્રળકે
મેહુલો મલકે
મોર મીઠી હલકે
કેહુ ! ગેહુ ! ગળકે
નીર ધારા ખળકે.

 

પા ! પા ! પરીઓ
ઠેકે દરિયો
દરિયો ડોલે
હીંચે હીંડોળે
છલછલ છોળે.

 

પા ! પા ! પોપટ
લીલો લટપટ
લળીલળી ચાલે
સરોવરની પાળ્યે
પાંખો પલાળે
કાંઠલે કાળે
પ્રેમે બેની પાળે.

 

પા ! પા ! પંખી
મા મરે ઝંખી
મા ગૂંથે માળા
સાફ સુંવાળા
ધોળા ને કાળા
બાળ રૂપાળા.

 

પા ! પા ! પોઢણ
આભનાં ઓઢણ
ઓઢીને ઊંઘો
સોણલાં સૂંઘો
ઝટ પાછાં જાગો
પ્રભુ પાસે માંગો !

 

પા ! પા ! પ્રભુજી !
એક જ અરજી
ઝટ દો પગ જી !
પગે ઝાડ ચડશું
પહાડે રખડશું
વેરી સાથે લડશું
મા કાજે મરશું,
ફરી અવતરશું !

 

– સં. ઝવેરચંદ મેઘાણી (‘સોના-નાવડી’ માંથી સાભાર.)
Posted in બાળ ગીતો

એક બિલાડી જાડી,


એક બિલાડી જાડી,
એણે પહેરી સાડી,
સાડી પહેરી ફરવા ગઈ,
તળાવમાં એ તરવા ગઈ.

 

તળાવમાં તો મગ્ગર,
બિલ્લીને આવ્યાં ચક્કર,
સાડી છેડો છૂટી ગયો
મગ્ગરના મોંમાં આવી ગયો
મગ્ગર બિલ્લીને ખાઇ ગયો !

 

– ચં. ચી. મહેતા
Posted in બાળ ગીતો

મેં એક બિલાડી પાળી છે,


મેં એક બિલાડી પાળી છે,
તે રંગે બહુ રૂપાળી છે,

 

એ હળવે હળવે ચાલે છે,
ને અંધારામાં ભાળે છે,

 

દૂધ ખાય, દહીં ખાય,
ઘી તો ચપચપ ચાટી જાય,

 

તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે,
પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે,

 

એના ડિલ પર ડાઘ છે,
એ મારા ઘરનો વાઘ છે.

 

– ત્રિભુવન વ્યાસ
Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

Dr. Abdul Kalam


​Ex. President Of India Dr. Abdul Kalam Says: “When I was a kid, my Mom cooked food for us. One night in particular when she had made dinner after a long hard day’s work, Mom placed a plate of ‘subzi’ and extremely burnt roti in front of my Dad.

I was waiting to see if anyone noticed the burnt roti. But Dad just ate his roti and asked me how was my day at school. I don’t remember what I told him that night, but I do remember I heard Mom apologizing to Dad for the burnt roti.

And I’ll never forget what he said: “Honey, I love burnt roti.”

Later that night, I went to kiss Daddy, good night & I asked him if he really liked his roti burnt. He wrapped me in his arms & said: “Your momma put in a long hard day at work today and she was really tired. And besides… A burnt roti never hurts anyone but HARSH WORDS DO!”

“You know son – life is full of imperfect things… & imperfect people…”

I’M NOT THE BEST & AM HARDLY GOOD AT

ANYTHING! I forget birthdays & anniversaries just like everyone else.

What I’ve learnt over the years is: To Accept Each Others Faults & Choose To Celebrate Relationships”

Life Is Too Short To Wake Up With Regrets.. Love the people who treat you right & have compassion for the ones who don’t!