Posted in संस्कृत साहित्य

கேள்வி


Question – கேள்வி -^-}->
—————————
By – Mnatarajan Rani :
————————–
அன்புடையீர்
ஒவ்வான அவ்வெழுத்து மகாமேறு
ஊமை எழுத்தானை ஒரு வேதமும்
அறியாத பரமாமே
2
ஒமென்றழெத்தே உயிராச்சே இந்த ஊமை
எழுத்தே உடலாச்சே நாமிந்த எழுத்தை அறிந்து கொண்டோமில்லை நாடி கும்மி யடியுங்கடி
இதில் ஊமை எழுத்தைப் பற்றி விளக்குங்கள்
———————–
Answer – பதில் -^-}-*
———————–
ஊமை எழுத்தென்பது பேசா எழுத்து. அஃதாவது ‘ம்’.
—————————————————————————
ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் (ஆங்கிலத்திலும் : மம் – MUM….mmmm !)
—————————————————————————
மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரைச் சார்ந்தன்றி ஒலியா.
அதனால் அவை ஊமை எழுத்தெனப்படும்
——————————–
திருமந்திரம் | 8ம் தந்திரம் |
10ம் திருமுறையில்
பாடிய பாடல் 2158.
——————————–
ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில்
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சும் அடங்கிடும்
ஓமயம் உற்றுஅது உள்ளொளி பெற்றது
நாமயம் அற்றது நாம்அறி யோமே.

பொருள் :
பேச இயலாத எழுத்தாகிய மகாரத்தோடு
பேசும் எழுத்துக்களாகிய அகார உகாரங்கள் பொருந்தில் ஆமைக்குள் அதன் உறுப்புக்கள் அடங்குவன போல்
ஐந்து, இந்திரியங்களும் செயல்படாமல் அடங்கிவிடும். அப்போது ஆன்மா பிரணவத்தில் பொருந்தி ஒளிபெற்று விளங்கும். அப்போது அகங்காரம் கெட்டதை நாம் அறியமாட்டோம்.

(ஓம் – அ+உ+ம் தூலப்பிரணவம்)

ம் – மெய்யெழுத்து (ஊமை எழுத்து) உயிரைச் சார்ந்து அன்றி ஒலியாது. அகர உகரங்கள் பேசும் எழுத்துக்கள்.

அ – ஆற்றல் – சக்தி.
உ – அறிவு – சிவம்.
ஊமை எழுத்து – (ம்) மலம்.

இந்த மந்திரத்தை
”பேசாத மந்திரம்”,
”ஊமை எழுத்து”,
”நெஞ்செழுத்து”,
”மௌன அட்சரம்”
“நாயோட்டு மந்திரம்”

என பல பெயர்களில் சித்தர்கள்
தங்கள் பாடல்களில் விளக்கியுள்ளனர்.

கொங்கணவர் இந்த மந்திரம் பற்றி இப்படி சொல்கிறார்..
“ஓம் என்ற அட்சரம் தானுமுண்டு அதற்க்குள்
ஊமை எழுத்தும் இருக்குதடி”

திருமூலர் இதனை “நாயோட்டு மந்திரம்” என்கிறார்.

“நாயோட்டு மந்திரம் நமனை வெல்லும் என்பரே
நாயோட்டு மந்திரம் இந்நாய்க்கு மிக உகந்ததே
நாயோட்டு மந்திரம் நாயேன்யான் விட்டிலேன்
நாயோட்டு மந்திரம் இந் நாயை வீடு சேர்க்குமே!”
– திருமூலர் –

சிவவாக்கியர் இந்த மந்திரத்தினை இப்படி குறிப்பிடுகிறார்

“அஞ்செழுத்தில் ஒரேழுத்து அறிந்து சொல்ல வல்லிரேல்”
“அஞ்செழுத்தில் ஒரேழுத்து ” என குறிப்பு தருகிறார்.
அதாவது ந ம சி வா ய என்கிற ஐந்தெழுத்தில் ஓர் எழுத்து !

வள்ளலாரும் இந்த மந்திரத்தின் குறிப்பை இப்படிச் சொல்கிறார்.

“ஒரேழுத் தில் ஐந்துண்டென்பார் வெண்ணிலாவே
-அது ஊமை எழுத்தாவதென்ன வெண்ணிலாவே ”

அகத்தியரும் இந்த மந்திரத்தின் அருமைகளை
பின் வருமாறு கூறுகிறார்.

“எகமேனும் ஓரெழுத்தின் பயனைப் பார்த்தே
எடுத்துரைக்க இவ்வுலகில் எவருமில்லை
ஆகமங்கள் நூல்கள் பல கற்றுக் கொண்டே
அறிந்தொமேன்பர் மௌனத்தை அவனை நீயும்
வேகாச் சாகாத தலை கால் விரைந்து கேளாய்
விடுத்த அதனை உரைப்பவனே ஆசானாகும்
தேகமதில் ஒரெழுத்தை காண்பவன் ஞானி
திருநடனம் காண முத்தி சித்தியாமே!” வாலை ஞான பூஜா விதி என்ற நூலில் இந்த ஊமையெழுத்தை பற்றி போகரால் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றொரு பாடலில் சிவவாக்கியர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

அகாரம் என்னும் அகரத்தில் அவ்வு வந்துதித்ததா?
உகாரம் என்னும் அகரத்தில் உவ்வு வந்துதித்ததா?
அகரமும் உகாரமும் சிகாரமின்றி நின்றதா?
விகாரமற்ற யோகிகள் விரிந்துரைக்க வேணுமே?

அகாரமாகிய ”அ”வ்வும்,
உகாரமாகிய ”உ”வ்வும்
சிகாரமாகிய ”சி”வ்வும்

இல்லாமல் இணைய முடியாது.
இது எப்படி என்பதை யோகி ஒருவரே
உபதேசிக்க வேண்டும் என்கிறார்.

இந்த ரகசியம் காலம் காலமாய் குருமுகமாவே வழங்கப் படுகிறது. இதனையே குரு உபதேசம் என்கின்றனர்.

திருநெல்வாயில் அரத்துறை

சிகரம் முகத்திற் றிரளார் அகிலும்
மிகவுந் திவருந் நிவவின் கரைமேல்
நிகரில் மயிலா ரவர்தாம் பயிலும்
நெல்வா யிலரத் துறைநின் மலனே
மகரக் குழையாய் மணக்கோ லமதே
பிணக்கோ லமதாம் பிறவி இதுதான்
அகரம் முதலின் எழுத்தாகி நின்றாய்
அடியேனுய் யப்போவ தோர்சூழல் சொல்லே.
– தேவாரம்

திருமறைக்காடு

சிகரத்திடை இளவெண்பிறை வைத்தான் இடந் தெரியில்
முகரத்திடை முத்தின்னொளி பவளத்திரள் ஓதத்
தகரத்திடை தாழைத்திரள் ஞாழற்றிரள் நீழள்
மகரத்தொடு சுறவணங்கொணர்ந் தெற்றும்மறைக் காடே
– தேவாரம்

போகரின் வாலை ஞான பூஜா விதி மற்றும்
இராமலிங்க அடிகளின் சின்மய தீபிகை நூலில் ஊமையெழுத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

இலிங்கநற் பீடம் இசையும்ஓங் காரமும்

இலிங்கநற் கண்ட நிறையு மகாரம்
இலிங்கத்துள் வட்டம் நிறையும் உகாரம்
இலிங்க மகார நிறைவிந்து நாதமே

“அகார முதலா யனைத்துமாய் நிற்கும்
உகார முதலா யுயிர்ப்பெய்து நிற்கும்
அகார வுகாரம் இரண்டு மறியில்
அகார வுகாரம் இலிங்கம் தாமே”

அஞ்செழுத்தும் எட்டெழுத்தும் ஆறெழுத்தும் நாலெழுத்தும்
பிஞ்செழுத்தும் மேலைப் பெருவெழுத்தும் – நெஞ்சழுத்திப்
பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும்
கூசாமற் காட்டக் கொடி.

குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை
விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக்
காலால் எழுப்பும் கருத்தறி வித்தே
அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும்

———–
படங்கள் :
———-
1 – நாதபிந்து சிவப்பு
2 – ஒகார வடிவம்
3 – A U m Red
4 – Sahas-3..mmmம்ம்ம்

Nandakumar Gopalan's photo.
Nandakumar Gopalan's photo.
Nandakumar Gopalan's photo.
Nandakumar Gopalan's photo.
Posted in यत्र ना्यरस्तुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:

आज हिंदुस्तान के कितने लोग इस बहादुर युवती को और इसके बलिदान को जानते हैं ??


आज हिंदुस्तान के कितने लोग इस बहादुर युवती को और इसके बलिदान को जानते हैं ??

Aditi Gupta's photo.
Aditi Gupta's photo.
Aditi Gupta's photo.

एक बहादुर युवती की याद….

मैं उस युवती को पूरी तरह से भूल चुकी थी । यदि शिमला जाते वक्त दिल्ली से कालका जाने वाली कालका शताब्दि ट्रेन में वह अखबार न मिला होता तो फिर याद भी न आती। कैसा दुखद है कि हम उन्हें भूल जाते हैं जो अच्छे काम करते हैं। मीडिया भी उन्हें कभी भूले भटके ही याद करता है।
तो वह अखबार था सेक्टर न्यूज और वह अखबार भी सिर्फ चण्डीगढ़ में वितरित होने वाला पाक्षिक। यहीं नीरजा भनोत की याद स्मृति में कौंध गयी जिसने भारत के अपहृत विमान से तमाम लोंगो को बचाया था और अन्त में दो बच्चों को बचाते हुए स्वयं अपहर्ताओं की गोलियों का शिकार हो गयी थीं।

5 सितम्बर 1986 को आधुनिक भारत की एक वीरांगना जिसने इस्लामिक आतंकियों से लगभग 400 यात्रियों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारत के कितने नवयुवक और नवयुवतियां उसका नाम जानते है।?? कैटरिना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन और अब तो सनी लियोन जैसा बनने की होड़ लगाने वाली युवतियां क्या नीरजा भनोत का नाम जानती हैं। नहीं सुना न ये नाम।
मैं बताती हूँ इस महान वीरांगना के बारे में। 7 सितम्बर 1964 को चंडीगढ़ के हरीश भनोत जी के यहाँ जब एक बच्ची का जन्म हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इस बच्ची को मिलेगा। बचपन से ही इस बच्ची को वायुयान में बैठने और आकाश में उड़ने की प्रबल इच्छा थी।

नीरजा ने अपनी वो इच्छा एयर लाइन्स पैन एम ज्वाइन करके पूरी की। 16 जनवरी 1986 को नीरजा को आकाश छूने वाली इच्छा को वास्तव में पंख लग गये थे। नीरजा पैन एम एयरलाईन में बतौर एयर होस्टेस का काम करने लगी। 5 सितम्बर 1986 की वो घड़ी आ गयी थी जहाँ नीरजा के जीवन की असली परीक्षा की बारी थी। पैन एम 73 विमान करांची, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अपने पायलेट का इंतजार कर रहा था। विमान में लगभग 400 यात्री बैठे हुये थे। अचानक 4 आतंकवादियों ने पूरे विमान को गन प्वांइट पर ले लिया। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द विमान में पायलट को भेजे। किन्तु पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया।

तब आतंकियों ने नीरजा और उसकी सहयोगियों को बुलाया कि वो सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित करें ताकि वो किसी अमेरिकन नागरिक को मारकर पाकिस्तान पर दबाव बना सके। नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित किए और विमान में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकियों को सौंप दिये। उसके बाद आतंकियों ने एक ब्रिटिश को विमान के गेट पर लाकर पाकिस्तान सरकार को धमकी दी कि यदि पायलट नहीं भेजा तो वह उसको मार देंगे। किन्तु नीरजा ने उस आतंकी से बात करके उस ब्रिटिश नागरिक को भी बचा लिया। धीरे-धीरे 16 घंटे बीत गए। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकला। अचानक नीरजा को ध्यान आया कि प्लेन में फ्यूल किसी भी समय समाप्त हो सकता है और उसके बाद अंधेरा हो जायेगा। जल्दी उसने अपनी सहपरिचायिकाओं को यात्रियों को खाना बांटने के लिए कहा और साथ ही विमान के आपातकालीन द्वारों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा। नीरजा को पता लग चुका था कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने की सोच चुके हैं।

उसने सर्वप्रथम खाने के पैकेट आतंकियों को ही दिए क्योंकि उसका सोचना था कि भूख से पेट भरने के बाद शायद वो शांत दिमाग से बात करें। इसी बीच सभी यात्रियों ने आपातकालीन द्वारों की पहचान कर ली। नीरजा ने जैसा सोचा था वही हुआ। प्लेन का फ्यूल समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। नीरजा तो इसी समय का इंतजार कर रही थी। तुरन्त उसने विमान के सारे आपातकालीन द्वार खोल दिये।

योजना के अनुरूप ही यात्री तुरन्त उन द्वारों से नीचे कूदने लगे। वहीं आतंकियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी। किन्तु नीरजा ने अपने साहस से लगभग सभी यात्रियों को बचा लिया था। कुछ घायल अवश्य हो गये थे किन्तु ठीक थे अब विमान से भागने की बारी नीरजा की थी, किन्तु तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी विमान में आ चुके थे। उन्होंने तीन आतंकियों को मार गिराया। इधर नीरजा उन तीन बच्चों को खोज चुकी थी और उन्हें लेकर विमान के आपातकालीन द्वार की ओर बढ़ने लगी। कि अचानक बचा हुआ चैथा आतंकवादी उसके सामने आ खड़ा हुआ। नीरजा ने बच्चों को आपातकालीन द्वार की ओर धकेल दिया और स्वयं उस आतंकी से भिड़ गई। कहां वो दुर्दांत आतंकवादी और कहाँ वो 23 वर्ष की पतली-दुबली लड़की। आतंकी ने कई गोलियां उसके सीने में उतार डाली। नीरजा ने अपना बलिदान दे दिया। उस चौथे आतंकी को भी पाकिस्तानी कमांडों ने मार गिराया किन्तु वो नीरजा को न बचा सके।
नीरजा भी अगर चाहती तो वो आपातकालीन द्वार से सबसे पहले भाग सकती थी। किन्तु वो भारत माता की सच्ची बेटी थी। उसने सबसे पहले सारा विमान खाली कराया और स्वयं को उन दुर्दांत राक्षसों के हाथों सौंप दिया। 17 घंटे तक चले इस अपहरण की त्रासदी ख़ून ख़राबे के साथ ख़त्म हुई थी जिसमें 20 लोग मारे गए थे.मारे गए लोगों में से 13 भारतीय थे. शेष अमरीका पाकिस्तान और मैक्सिको के नागरिक थे. इस घटनाक्रम में सौ से अधिक भारतीय घायल हुए थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे.

भारतीय पीड़ितों की ओर से 178 लोगों ने ओबामा को लिखे पत्र में लिखा है कि वर्ष 2004 में इस बात का पता चला कि पैन एम 73 के अपहरण के पीछे लीबिया के चरमपंथियों का हाथ है और इसके बाद वर्ष 2006 में उन्होंने मुआवज़े के लिए अमरीकी अदालत में एक मुक़दमा दर्ज किया था.
नीरजा के बलिदान के बाद भारत सरकार ने नीरजा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया तो वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी नीरजा को तमगा-ए-इन्सानियत प्रदान किया। नीरजा वास्तव में स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना है। ऐसी वीरांगना को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। (2004 में नीरजा भनोत पर टिकट भी जारी हो चुका है।)

नोट :- दोस्तो यह लेख मुझे बड़ा ही प्रेरक लगा। यह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्त्रोत हो सकता है, जो आज सन्नी लिओन के फैन बन रहे हैं, और अपने असली दुर्गा रूप को भूल रहे हैं।

www.youtube.com/watch?v=qRsGFVsJEpE

Posted in Netaji Subhash Chandra Bose

आपको शायद मालूम न हो लेकिन बंगाल भारत का पहला राज्य था


आपको शायद मालूम न हो लेकिन बंगाल भारत का पहला राज्य था जिसे अंग्रेजो से आजादी मिल गयी थी! जिसके पश्चात अंग्रेजो ने बंगाल के टुकड़े किये 1905 में ! पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जो अकेले ही हमे आज़ादी दिला सकता था पर अँग्रेज़ों ने महात्मा गाँधी को ऐसा पटाया की महात्मा गाँधी भी मान गये की पश्चिम बंगाल से हिंदू ख़त्म हो जाए और मुसलमान बस जाए !
.
फिर क्या महात्मा गाँधी ने अंग्रेज़ो द्वारा अनाज सप्लाई बंद करवा दी क्यूँ की वहाँ सुभाष चंद्र बोस का वजन कम करना था और इस समय मतलब १९३७ मे जब सुभाष कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव महात्मा गाँधी के विरुद्ध लड़ रहे थे तब इसी हरामात्मा गाँधी ने बंगाल की फुड सप्लाइ बंद करवा दी उसके बावजूद सुभाष जीत गये ! पर गाँधी ने सुभाष को ब्लाककमेल किया की अगर बंगाल को अनाज चाहिए तो अपनी जीत नकार दे और बंगाल को अनाज मिल जाएगा सुभाष ना चाहते हुए कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिए और बंगाल मे अनाज आया
.
ये चित्र उसी समय का है बेचारे हिंदू बंगाली आज मछली खाते है ये उसी घटना का बड़ा परिणाम है अनाज नही तो किसी तरह मछली खाकर पेट भरें!
.
उसके बाद सुभाष की घूम गयी और उन्होने आज़ाद हिंद सेना बनाई
फिर इतिहास सब को पता है की नेहरू ने सुभाष की हत्या कैसे की
जय माँ भवानी

Sanjay Dwivedy's photo.
Posted in P N Oak

पाकिस्तानी योगा करते हुए


पाकिस्तानी योगा करते हुए

” महर्षि पतंजलि का जन्म हमारे पाकिस्तान के मुल्तान मे हुआ था और आप हिंदुस्तानियों ने इसे अपनाया, इसलिए “योग” पर पहला हक हमारा है ” :- पाकिस्तानी योग गुरु शमशाद हैदर

Yoga और Hinduism पर पूछे गए सवाल का कुछ यूं जबाब दिया था योगी हैदर ने । जहां पाकिस्तानी Muslim ज़ोर-शोर से ‪#‎InternationalYogaDay‬ की तैयारी कर रहे हैं और इसे अपनी जीवन शैली मे अपना भी रहे हैं । वहीं भारत के कुछ मदरसा छाप जाहिल इसको धर्म से जोड़ बिरोध करते है ।

क्या विश्व के जिन 45 इस्लामिक देशों ने “योग दिवस” का समर्थन किया है वे बेबकूफ हैं , और सिर्फ भारत के मुसलमान ही इस्लाम को अच्छी तरह जानते-समझते हैं ???

Sanjay Dwivedy's photo.
Sanjay Dwivedy's photo.
Like ·
Posted in PM Narendra Modi

भारत को चारो तरफ से घेरने के लिए चीन ने बांग्लादेश की चिटगांव बंदरगाह


भारत को चारो तरफ से घेरने के लिए चीन ने बांग्लादेश की चिटगांव बंदरगाह को अपने पास लीज पर ले लिया था ,पुरे दस सालो तक चिट गाव बंदरगाह को चीन ने विकसित किया ,बांग्लादेश को चिटगांव बंदरगाह के लिए पैसे दिए गए। बांग्लादेश को खुश करने के लिए कई मामलो पर चीन ने खुद को झुका दिया।
अब जब यह बंदरगाह पूरी तरह बन कर तैयार है तो इस बंदरगाह को बांग्लादेश से मोदी जी ने भारत के लिए ले लिया यानि चीन की दस साल की मेहनत और प्लानिंग को मोदी जी ने दो दिन में धुँआ -धुँआ कर दिया।
इतना ही नहीं चीन ने भारत को घेरने के लिए म्यांमार ,बांग्लादेश ,श्री लंका ,पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशो की बंदरगाहों को लेने का कॉन्ट्रेक्ट तक बना लिया था ताकि युद्ध होने पर इन बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जा सके लेकिन मोदी जी ने एक साल में चीन के सारे इरादे पर पानी फेर दिया।

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

मूर्ती पूजा का रहस्य जरूर पढ़े :-


मूर्ती पूजा का रहस्य जरूर पढ़े :-

https://tejasraval.wordpress.com

कोई कहे की की हिन्दू मूर्ती पूजा क्यों
करते हैं तो उन्हें बता दें
मूर्ती पूजा का रहस्य :-

स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने
अपने भवन में बुलाया और बोला,

“तुम हिन्दू लोग मूर्ती की पूजा करते हो!
मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ती का.!

पर मैं ये सब नही मानता।
ये तो केवल एक पदार्थ है।”

उस राजा के सिंहासन के पीछे
किसी आदमी की तस्वीर लगी थी।

विवेकानंद जी कि नजर उस
तस्वीर पर पड़ी।

विवेकानंद जी ने राजा से पूछा,
“राजा जी, ये तस्वीर किसकी है?”

राजा बोला, “मेरे पिताजी की।”

स्वामी जी बोले, “उस तस्वीर को अपने
हाथ में लीजिये।”

राज तस्वीर को हाथ मे ले लेता है।

स्वामी जी राजा से : “अब आप उस
तस्वीर पर थूकिए!”

राजा : “ये आप क्या बोल रहे हैं
स्वामी जी.?

“स्वामी जी : “मैंने कहा उस
तस्वीर पर थूकिए..!”

राजा (क्रोध से) : “स्वामी जी, आप होश मे
तो हैं ना? मैं ये काम नही कर सकता।”

स्वामी जी बोले, “क्यों?

ये तस्वीर तो केवल
एक कागज का टुकड़ा है,
और जिस पर कूछ रंग लगा है।

इसमे ना तो जान है,

ना आवाज,

ना तो ये सुन सकता है,

और ना ही कूछ बोल सकता है।”

और स्वामी जी बोलते गए,

“इसमें ना ही हड्डी है और ना प्राण।

फिर भी आप इस पर कभी थूक
नही सकते।

क्योंकि आप इसमे अपने
पिता का स्वरूप देखते हो।

और आप इस तस्वीर का अनादर
करना अपने पिता का अनादर करना
ही समझते हो।”

थोड़े मौन के बाद स्वामी जी आगे कहाँ,
“वैसे ही, हम हिंदू भी उन पत्थर, मिट्टी,
या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मान
कर करते हैं।

भगवान तो कण-कण मे है, पर
एक आधार मानने के लिए और
मन को एकाग्र करने के
लिए हम मूर्ती पूजा करते हैं।”

स्वामी जी की बात सुनकर राजा ने
स्वामी जी के चरणों में गिर कर
क्षमा माँगी।

||°°अच्छा लगे तो शेयर करें °°

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

क्या आप जानते है,, मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम राईफल्स नाम भारतीय सेना में क्यूँ नहीं है ?


क्या आप जानते है,, मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम राईफल्स नाम भारतीय सेना में क्यूँ नहीं है ?

https://tejasraval.wordpress.com/

क्या आप जानते है,, मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम राईफल्स नाम भारतीय सेना में क्यूँ नहीं है ?

भारतीय सेना में सभी तरह के रेजिमेंट फ़ोर्स हैं—- जैसे कि राजपुताना राईफल्स राजपुताना रेजिमेंट सिक्ख राईफल्स सिक्ख रेजिमेंट मराठा रेजिमेंट गुजरात राइफल्स जाट रेजिमेंट इसी तरह के सभी राज्यों के आधार पर रेजिमेंट बनायें गए हैं और उस रेजिमेंट में वही सेना है जिस नाम से वो रेजिमेंट बनाया गया है दोस्तों क्या आपको पता है मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम राईफल्स नाम क्यूँ नहीं है कहानी तो बहुत लंबी है मगर संक्षिप्त में — 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस वक्त मुस्लिम रेजिमेंट और मुस्लिम राईफल्स को हमला करने के आदेश जारी किये उस वक्त मुस्लिम रेजिमेंट और मुस्लिम राईफल्स ने पाकिस्तान पर हमला करने से साफ़ मना कर दिया था और लगभग बीस हज़ार मुस्लिम सेना ने पाकिस्तान के सामने अपने हथियार दाल दिए थे जिस वजह से उस वक्त भारत को काफी मुश्किलों सामना करना पड़ा था क्यूँ कि मुस्लिम राईफल्स और मुस्लिम रेजिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन कर के इनको भेजा गया था. लेकिन इसके बाद इन दोनों को हटा दिया गया उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ उस वक्त सेना में एक भी मुस्लिम नहीं था उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के नब्बे हज़ार सेना के हथियार डलवा कर उनको बंदी बना लिया था और लिखित तौर पर आत्मसमर्पण करवाया था ।। तब से लेकर आज तक भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम राईफल्स नाम की कोई सेना नही है मुस्लिम रेजिमेंट ने सन 65 मे पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से साफ़ इंकार कर दिया,.इस वजह से इनकी पूरी की पूरी रेजिमेंट पर ही बैन लगा दिया गया, और पूरे रेजिमेंट को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि भारत की असली जंग तो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ होती है, और फिर यदि जंग के अहम मौके पर आकर कोई रेजिमेंट जंग लड़ने से मना कर देगी फिर उसे रखने से क्या फायदा? अब आप ही बताइए क्या देश भक्ति ऐसी होती है ???? फिर क्यों जब भी किसी मुस्लिम को आतंकवादी कहा जाता है तो सारे मुस्लिम समुदाय को बेचेनी होती है ????? जन-जन तक पहुंचनी चाहिए ये बात …………..ह र मुल्ले और सेल्युलर को पता चलनी चाहिए ये बात शेयर रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। ।।जय भारत।।। वन्दे मातरम

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

एकता का महामंत्र


कता का महामंत्र

https://tejasraval.wordpress.com/

एकता का महामंत्र

जापान के सम्राट यामातो का एक मंत्री था-ओ-चो-सान। उसका परिवार आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। उसके परिवार में लगभग एक हजार सदस्य थे, पर उनके बीच एकता का अटूट संबंध स्थापित था। सभी सदस्य साथ रहते और साथ ही खाना खाते थे। उनमें कभी झगड़े की बात नहीं सुनी गई। ओ-चो-सान के परिवार के आपसी प्रेम की कहानी सम्राट यामातो के कानों तक भी पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा परिवार है। कभी तो खटपट हुई होगी। इस बात की जांच के लिए एक दिन वे स्वयं उस वृद्ध मंत्री के घर पहुंचे।
स्वागत सत्कार और शिष्टाचार की साधारण रस्में समाप्त हो जाने पर उन्होंने पूछा- महाशय, मैंने आपके परिवार की एकता और सौहार्द की कई कहानियां सुनी हैं। क्या आप बताएंगे कि एक हजार से भी अधिक व्यक्तियों वाले आपके परिवार में यह स्नेह संबंध कैसे बना हुआ है? ओ-चो-सान वृद्धावस्था के कारण अधिक देर तक बातें नहीं कर सकता था। सो उसने अपने एक पोते को संकेत से कलम-दवात और कागज लाने के लिए कहा। उन चीजों के आ जाने पर उसने अपने कांपते हाथों से कोई सौ शब्द लिखकर कागज सम्राट की ओर बढ़ा दिया।
सम्राट ने उत्सुकतावश कागज पर नजर डाली, तो चकित रह गए। कागज में एक ही शब्द को सौ बार लिखा गया था-सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता| सम्राट को चकित और अवाक देखकर ओ-चो-सान ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा- महाराज मेरे परिवार की एकता का रहस्य बस इसी एक शब्द में निहित है। सहनशीलता का यह महामंत्र ही हमारे बीच एकता का धागा अब तक पिरोये हुए है। इस महामंत्र को जितनी बार दोहराया जाए, कम है।

 

Posted in नहेरु परिवार - Nehru Family

नेहरू की भयंकर भूलें


नेहरू की भयंकर भूलें

KNOWLEDGE VALLEY FROM INTERNET

जब षड्यंत्रों से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने बल प्रयोग द्वारा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की तथा २२ अक्टूबर १९४७ को सेना के साथ कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। लेकिन कश्मीर के नए प्रधानमंत्री मेहरचन्द्र महाजन के बार-बार सहायता के अनुरोध पर भी भारत सरकार उदासीन रही। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने भी इस सन्दर्भ में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी। कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह ने बिना वर्दी के २५० जवानों के साथ पाकिस्तान की सेना को रोकने की कोशिश की तथा वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर २४ अक्टूबर को माउन्टबेटन ने “सुरक्षा कमेटी” की बैठक की। परन्तु बैठक में महाराजा को किसी भी प्रकार की सहायता देने का निर्णय नहीं किया गया। २६ अक्टूबर को पुन: कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष माउन्टबेटन अब भी महाराजा के हस्ताक्षर सहित विलय प्राप्त न होने तक किसी सहायता के पक्ष में नहीं थे। आखिरकार…

View original post 404 more words

Posted in ज्योतिष - Astrology

માનો કે ન માનોઃ આ ઉપાય તમારા ઘરની સુખ-સમૃદ્ધિનું ‘તાળુ’ ખોલી દેશે !


માનો કે ન માનોઃ આ ઉપાય તમારા ઘરની સુખ-સમૃદ્ધિનું ‘તાળુ’ ખોલી દેશે !

https://tejasraval.wordpress.com

માનો કે ન માનોઃ આ ઉપાય તમારા ઘરની સુખ-સમૃદ્ધિનું ‘તાળુ’ ખોલી દેશે !

ધનની જરૂરિયાત તો દરેક વ્યક્તિને હોય છે. ઘણીવાર અનેક પ્રયાસો કરવા છતાં પણ ધનનો અભાવ ચાલતો રહે છે. એવું પણ નથી કે ભાગ્યમાં ધન-સંપત્તિ તો છે પરંતુ કોઈને કોઈ અડચણને લીધે તે મળતી નથી. અનેક લોકો એવા હોય છે જેઓ અજ્ઞાત કારણોસર પણ તમારા ધન-પ્રાપ્તિમાં અડચણ નાખે છે.

આપણે જોઈએ જ છીએ કે ઘણા લોકોને અચાનક જ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે અને તેઓ રાતોરાત અમીર બની જાય છે અને અનેક એવા પણ છે જેમને રંક બનવામાં વાર નથી લાગતી. તે સિવાય ઘણા એવા પણ હોય છે તેમના જીવનમાં ન વધુ ધન હોય છે ન કોઈ પ્રકારનો અનનો અભાવ. તેમનું જીવન સુખ, શાંતિ અને સમદ્ધિથી ભરેલું હોય છે. તેની પાછળ અનેક કારણો રહે છે. તેના કારણોનું સમાધાન જરૂરી છે ત્યારે જ ધનની વર્ષા થતી હોય છે. આજે અમે તમને કેટલાક ચમત્કારી જ્યોતિષીય ઉપાયો બતાવી રહ્યા છે જે તમારા કિસ્મતના તાળા ખોલી શકે છે….

તાળાનો કરો ખાસ ચમત્કારી ઉપાયઃ-

સૌથી પેહલા તમે તાળાની દુકાન ઉપર કોઈપણ શુક્રવારે જાઓ અને એક સ્ટીલ કે લોખંડનું તાળું ખરીદી લો. પરંતુ ધ્યાન રાખો કે તાળુ બંધ હોવું જોઈએ, ખુલ્લુ તાળું ન હોવું જોઈએ. તાળુ ખરીદતી વખતે તેને ન તો દુકાનદારને ખોલવા દો કે ન તો તમે પોતે ખોલો. તાળું સારું છે કે ખરાબ, તેની પણ તપાસ કરવા માટે તાળું ન ખોલો. બસ બંધ તાળાને ખરીદીને ઘરે લઈ આવો.

તે તાળાને એક ડબ્બામાં રાખો અને શુક્રવારે રાતે જ પોતાના સૂવાના રૂમમાં બિસ્તરની પાસે રાખી દો. શનિવારે સવારે ઉઠીને સ્નાન વગેરેથી નિવત્ત થઈન તાળા વગર ખોલ્યે જ કોઈ મંદિર કે દેવસ્થાન ઉપર રાખી દો. તાળાને રાખીને વગર કંઈ બોલ્યે, પલ્ટ્યા વગર જ પાછા ઘરે આવી જાઓ.

વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખો, જેવું કોઈ તે તાળું ખોલશે તમારી કિસ્મતના તાળા પણ ખુલી જશે. આ ખૂબ જ જાણીતો પ્રયોગ છે. તમારી કિસ્મતના દરવાજા ખોલવા માટે તેને ચોક્કસ અજમાવો.

કર્મ સુધારોઃ-

જ્યાં દારુનું સેવન અને અનૈતિક કૃત્યોને મહત્વ આપવામાં આવે છે તેમનું ધન દવાખાના, જેલખાના કે પાગલખાનમાં જ ખર્ચ થઈ જાય છે. જો તમે પણ અપાર ધનની ઈચ્છા રાખતા હો તો સૌથી પહેલા હનુમાનજી પાસે પોતાના પાપોની ક્ષમા માગીને દરરોજ હનુમાન ચાલીસા વાંચીને 5 મંગળવાર વડના પાન ઉપર લોટનો દીવો પ્રગટાવીને તેને મંદિરમાં રાખી આવો. હનુમાનજીની કૃપા થશે તો પહેલા ઘર અને ગ્રહ દશામાં સુધારો થશે અને પછી ધન પ્રાપ્તિના માર્ગ ખુલશે.

પશુ-પક્ષિઓને દરરોજ ભોજન કરાવોઃ-

ઘરમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ ભોજનની પ્રથમ રોટલી ગાય અને અંતિમ રોટલી કૂરતાને ખવડાવવાનો નિયમ બનાવો. તે સિવાય દરરોજ પક્ષીઓને અને કીડીઓ માટે ભોજન-પાણીની વ્યવસ્થા કરો. આ ક્રમ બંધ ન કરો. 43માં દિવસે તમારા ભાગ્ય દ્વાર ખુલવાનું શરૂ થઈ જશે.

રવાજા(દ્વાર)-દેહરી પૂજાઃ-

ઘરની વસ્તુઓને વાસ્તુ પ્રમાણે રાખીને દરરોદ ઘરને સાફ અને સ્વચ્છ કોરી દરરોજ દેહરી પૂજા કરો. ઘરની બહાર દેલી(દેહલી કે ડેલ)ની આસપાસ સ્વસ્તિક બનાવો અને કંકુ હળદર નાખી તેના દીવાથી આરતી કરો. તેની સાથે જ દરરોજ સવારે અને સાંજે કર્પૂર પણ પ્રગટાવો અને ઘરના વાતાવરણને સુગંધિત બનાવો.

હળદરની ગાઠઃ-

જો સંયોગવશ તમને કાળી હળદર મળી જાય તો તેને તમારા દેવાલયમાં વિષ્ણુ-લક્ષ્મીની મૂર્તિની પાસે રાખો અને વિધિવત પૂજા કરો. કાળી હળદરની ગાંઠને ચાંદીન સાથે કે કોઈપણ સિક્કાનીસાથે એક સ્વચ્છ અને નવા કપડાંમાં બાંધીને અન્ય દેવ મૂર્તિનઓની સાથે પૂજા કરો. જો કાળી હળદર ન મળે તો પીળી હળદરની ગાંઠ એક લાલ કપડાંમાં બાધીને તેને તિજોરીમાં રાખો.

પીપળાની પૂજાઃ-

પીપળાને માત્ર શનિવારના દિવસે જ અડવું જોઈએ. શનિવારે પીપળાના ઝાડમાં કાળા તલ, કાચુ દૂધ, ગંગાજળ, મધ, ગોળને સ્ટીલ કે ચાંદીના વાસણમાં નાખીને અર્પિત કરો અને સરસિયાના તેલનો દીવો પ્રગટાવો. બસ આ કામ દર શનિવારે કરતા જાઓ તો ધીરે-ધીરે દુર્ભાગ્ય દૂર થતું જશે.

પીપળાના ઝાડની જડમાં તેલના દીવો પ્રગટાવો, પછી પાછા ઘરે આવી જાઓ અને પાછા વળીને ન જુઓ. તેનાથી તમને ધનલાભની સાથે જ દરેક બગડેલા કામ પણ બનતા જશે.

વડની પૂજાઃ-

અચાનક જ ધનપ્રાપ્તિ માટે તમારી મનોકામના કહીને બરગદ(વડ)ની જટામાં ગાંઠ લગાવી દો. જ્યારે ધનલાભ થઈ જાય તો તેને ખોલી દો. પરંતુ આ ઉપાય કોઈ જાનકારને પૂછીને જ કરો.

કેસરનું તિલકઃ-

શ્રીમહાલક્ષ્મીનું ધ્યાન કરીને મસ્તક ઉપર શુદ્ધ કેસરનું તિલક લગાવો. ધનલાભના સમાચાર મળશે. ઘરની બહાર શુદ્ધ કેસરથી સ્વસ્તિકનું નિર્માણ કરીને તેની ઉપર પીળા પુષ્પ અને અક્ષત ચઢાવો. ઘરમાં લક્ષ્મીનું આગમન થશે.

શ્રીસૂક્ત કે શ્રીલક્ષ્મી સૂક્તનો પાઠઃ-

જે ઘરમાં નિયમિત રીતે અથવા દર શુક્રવારે શ્રીસૂક્તનો કે શ્રીલક્ષ્મી સૂક્તન પાઠ થાય છે, ત્યાં ધનલક્ષ્મીનો વાસ થાય છે.

શંખનો ઉપાયઃ-

નર અને નારાયણ દક્ષિણાવર્તી શંખમાં બાસમતી ચોખા ભરીને ચાંદીના સિક્કા નાખીને એક માળા બાધીને તિજોરીમાં રાખવાથી દરિદ્રતાનો નાશ થાય છે. ધન અને સમૃદ્ધિ બંને પ્રાપ્ત થાય છે.

પુત્રી કે પત્નીનું સન્માન જરૂરીઃ-

પત્ની અને પુત્રી લક્ષ્મીનું જ રૂપ હોય છે, ભૂલીને પણ તેમને ન દુત્કારો, ન તેમને ટોકો, ને તેમને કોઈ અશુભ વચન બોલો. પત્ની કે પુત્રીને દુઃકી રાખવાથી તમે પણ ક્યારેય સુખી નહીં રહી શકો. એકવાર જો પત્ની રોતી-રોતી પોતાના માતા-પિતાના ઘરે ચાલી ગઈ તો યાદ રાખો, આ પાપકર્મથી તમારા ઘરની સમૃદ્ધિ પણ ચાલી જશે. ધન, વસ્ત્ર અને માન આપીને પત્નીને મનાવો.

પોતું લગાવોઃ-

અઠવાડિયામાં એકવાર(ગુરુવારને છોડીને) સમુદ્રી મીઠાથી પોતું લગાવાવથી ઘરમાં શાંતિ રહે છે. ઘરની બધી નકારાત્મક ઊર્જા દૂર થઈને ઘરમાં ઝઘડા નથી થતા તથા લક્ષ્મીનો સ્થાયી વાસ રહે છે.